Algemene Verhuur Voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden zowel voor materialen gehuurd bij Power Sound facilitair als Ledschermdirect.nl. Ledschermdirect.nl is een handelsnaam van Power Sound facilitair. Zowel Ledschermdirect.nl als Power Sound facilitair worden in deze voorwaarden vanaf hier ‘Power Sound’ of ‘Power Sound facilitair’ genoemd.
 • VERHUURVOORWAARDEN Afgifte verhuur: uitsluitend na overleg van een geldig legitimatiebewijs.
 • Afgifte verhuurvoorwaarden op verzoek.
 • Alle prijzen zijn afhaalprijzen. Alle prijzen zijn per stuk, excl. 21% B.T.W. Alle prijzen zijn prijzen voor 1 dag.
 • Indien van te voren overeengekomen. worden de goederen 1 dag van te voren afgeleverd (c.q. afgehaald) na 13:00 uur, en 1 dag na de huurdata weer opgehaald (c.q. retour gebracht) voor 12:00 uur. Indien de goederen later worden geretourneerd dan twaalf uur, wordt er een huurdag extra in rekening gebracht.
 • Borg: Ook voor materialen (bezorgd en afgehaald door post NL) brengen wij u borg in rekening. U krijgt de borg na retour ontvangst op uw bankrekening geretourneerd.
 • Na locatie bezichtiging behouden wij het recht om onze prijs aan te passen. Alle locaties moeten te allen tijde toegankelijk zijn. De huurder dient voor een goed te berijden terrein (o.a. vrachtwagens) te zorgen, indien dit niet mogelijk is moet de huurder een (terrein) heftruck (hefvermogen 2500 kg) beschikbaar stellen.
 • Voor de Aan-/ en afvoer en verbruik van water is de huurder verantwoordelijk. Voor de Stroomtoevoer en verbruik van stroom is de huurder verantwoordelijk.
 • Belemmering in de op-1 en afbouw van de materialen die niet door Power Sound wordt veroorzaakt wordt aan u doorberekent.
 • TRANSPORT-VERZENDKOSTEN Bestelwagen buiten Coevorden, per km € 0,55. Vrachtwagen/podiawagen buiten Coevorden, per km €1.15. Uitgezonderd de Waddeneilanden.
 • Materialen bezorgd en afgehaald door PostNL met handtekening voor ontvangst € 19,95 inclusief B.T.W.
 • BETALING Contant bij aflevering, per bank voor activiteitsdatum, of anders indien overeengekomen. Indien de betaling niet volgens afspraak voor activiteitsdatum of contant wordt betaald, zal er geen levering/verhuur plaatsvinden. De annuleringskosten dienen wel door u betaald te worden. (Power Sound is nimmer aansprakelijk voor schade die hierdoor wordt veroorzaakt.)
 • Na ontvangst dient de huurder de goederen te controleren. Na het bezorgen of afhalen worden geen reclames meer aangenomen. De bezorgde goederen worden bij retour intern gecontroleerd. Deze telling is bindend.
 • De verhuurder is verplicht het gehuurde schoon, gesorteerd (o.a. bestek, servies, glazen enz.) en in goede staat af te leveren. Dit geldt tevens voor de huurder. Vuil geretourneerde materialen worden tegen 50% van de huurprijs gereinigd.
 • Het linnengoed en alles wat van stof of gestoffeerd zijn, wat nat is geworden moet door de huurder gedroogd worden voordat het ingepakt of opgevouwen wordt, dit om niet te verwijderen vochtvlekken te voorkomen.
 • Materialen worden indien manco (naast de huurprijs) voor nieuwprijs aan u berekend.
 • Goederen bezorgd door Power Sound facilitair worden op de begane grond afgeleverd, en dienen daar bij het ophalen weer schoon en opgestapeld klaar te staan.
 • Voor intern transport wordt € 40,00 per uur per persoon in rekening gebracht. Extra kosten voor incasso komen voor rekening v.d. wanbetaler.
 • PODIUMWAGEN De huurder dient voor een verharde ondergrond te zorgen. Eventueel benodigde rijplaten dienen voor aankomst van de podiumwagen door de huurder zijn geplaatst. De gemaakte kosten voor de verharde ondergrond zijn voor rekening van de huurder.
 • LEDSCHERM Power Sound facilitair is niet verantwoordelijk voor het beeldmateriaal door u vertoond op het scherm. De benodigde vloeroppervlakte voor het LED scherm is 6,7m x 3,55m en dient verhard te zijn. De aanrijroute dient voldoende groot te zijn voor het plaatsen van het scherm. De totale lengte van de combinatie inclusief trekkend voertuig is 13m. De maximale breedte in rijdende staat is 2,25m.
 • AANSPRAKELIJKHEID De huurder is in alle opzichten aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde. De huurder is volledig aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van de door haar/hem gehuurde goederen, en zullen worden berekend tegen nieuwprijs. Power Sound is nimmer aansprakelijk voor schade dan ook aan goederen die door de huurder, hun personeel of bezoekers is veroorzaakt. Power Sound is nimmer aansprakelijk voor letsel aan personen en/of dieren met alle gevolgen van dien, o.a. invaliditeit, dood enz. Power Sound is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van de apparatuur door welke oorzaak dan ook. Power Sound is nimmer aansprakelijk voor schade aan goederen of aan personen welke is ontstaan door de huurder, tijdens het transport van de gehuurde goederen.
 • Opdrachtgever dient zelf alle benodigde vergunningen aan te vragen.
 • Power Sound is niet verantwoordelijk voor de inhoud, aard van of rechten van / voor de beelden en geluiden welke worden weergegeven haar apparatuur.
 • Wij behouden ons wijzigingen voor in modellen, uitvoeringen, specificaties en prijzen.
 • Hiermee komen onze prijslijsten, verhuur- en verkoopvoorwaarden van voor 1 juli 2016 te vervallen.

  Verkoopvoorwaarden Power Sound facilitair per 31-07-2017

  Artikel 1 – Verkoop definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
  2. Afnemer: De natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
  3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  4. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in de zelfde ruimte zijn samengekomen.
  5. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
  6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  7. Dag: Kalenderdag
  8. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
  9. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Power Sound facilitair
  Industrieterrein ‘De Hare’

  Modem 1

  7741MA Coevorden

  Tel. 0524-514087

  Mail: info@powersound.nl

  K.V.K. Meppel nr.: 04 02 6808

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- en of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen.
  • De eventuele kosten van aflevering.
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.
  • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is.
  • De wijze waarop de afnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.
  • Dat uitsluitend in het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
  • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
  • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

  Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelingen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer voldoende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan.
   2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
   3. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
   4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
   5. De vereisten van opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen de materialen te ruilen binnen 8 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Ruilen met factuur en originele verpakking. GEEN GELD RETOUR!
  3. Speciaal voor de afnemer bestelde producten kunnen alleen retour indien de fabrikant dit accepteert.

  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Speciaal voor de afnemer bestelde artikelen kunnen alleen retour als de fabrikant dit accepteert. Eventuele kosten worden in dat geval aan de afnemer doorberekent.
  2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Indien de afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   1. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer.
   2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
   3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
   4. Die snel kunnen bederven of verouderen
   5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
   6. Voor losse kranten en tijdschriften
   7. Voor audio- en video- opnamen en computersoftware
   8. Die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd

  Artikel 9 – De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T.W. tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   2. De afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

  Artikel 10 – Conformiteit en garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

  Artikel 11 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn van rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 – Duurtransacties

  1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

  Artikel 13 – Betaling

  1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan via ideal of vooruit per bank.
  2. De afnemer kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  Artikel 14 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Artikel 15 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  • Voor reparatie op locatie brengen wij €0,55 ex. B.T.W. per km voorrijkosten in rekening
  • Apparaten die niet door Power Sound kunnen worden gerepareerd, worden opgestuurd naar de desbetreffende dealer / importeur of een professionele reparateur. Eventuele onderzoekskosten worden u in rekening gebracht alsmede vracht- en reparatiekosten.
  • Wij behouden ons wijzigingen voor in modellen, uitvoeringen, specificaties en prijzen.